แผนการจัดการเรียนรู้

                           ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

                     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

                             วันจันทร์  ตุ๊กตาน้องหมูจากแกนกระดาษทิชชู่

                             วันอังคาร  น้องหมูทาความสะอาดโต๊ะ

                             วันพุธ  น้องหมูเดินผจญภัย

                             วันพฤหัสบดี  มันเชื่อม

                             วันศุกร์  สวมรองเท้า

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว