แผนการจัดการเรียนรู้

                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

                    เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                             วันจันทร์  ระบายสีน้องหมู

                             วันอังคาร  น้องหมูกวาดบ้าน

                             วันพุธ  น้องหมูลอดอุโมงค์

                             วันพฤหัสบดี  ผัดดอกกะหล่าใส่หมู

                             วันศุกร์  สวมกางเกงเอวยืด

       ระยะเวลาที่สอน : วันที 7 – 11 มกราคม 2561 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว