แผนการจัดการเรียนรู้

                             ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

        แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

                  เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                           วันจันทร์  จุ่มสวยด้วยมือเรา

                           วันอังคาร  น้องหมูรดน้าต้นไม้

                           วันพุธ  น้องหมูปาเป้าพื น

                           วันพฤหัสบดี  สุกี หมู

                           วันศุกร์  สวมเสื อยืดแขนสั น

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 31 – 4 มกราคม 2561 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว