แผนการจัดการเรียนรู้

                           ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

                  เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                            วันจันทร์  โมบายน้องหมู

                            วันอังคาร  น้องหมูปลูกดอกไม้

                            วันพุธ  น้องหมูเดินทรงตัว

                            วันพฤหัสบดี  เค้กกล้วยหอม

                            วันศุกร์  ล้างมือ

        ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว