แผนการจัดการเรียนรู้

                            ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงดู

                  เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                       วันจันทร์            บ้านของน้องหมู

                       วันอังคาร           น้องหมูปลูกหอมแดงไร้ดิน

                       วันพุธ                น้องหมูเดินซิกแซก

                       วันพฤหัสบดี      หมูย่าง

                       วันศุกร์              ล้างหน้า

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20 น. – 11.10 น.

     ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว