แผนการจัดการเรียนรู้

                           ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

        แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงดู

                   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                           วันจันทร์             ออมสินน้องหมู

                           วันอังคาร            น้องหมูพับผ้า

                           วันพุธ                 น้องหมูเหยียบลูกโป่ง

                           วันพฤหัสบดี      หมูทอด

                           วันศุกร์              มือมีไว้หยิบจับสิ่งของ

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20 น. – 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว