แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลรักษาความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   ทับสี

                          วันอังคาร         @   การดูแลรักษาความสะอาดสนามเด็กเล่น

                           วันพุธ              @   โยนโบว์ลิ่ง

                           วันพฤหัสบดี    @   ล้างหน้าทาแป้ง

                            วันศุกร์             @   ราดหน้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 26 - 30 ธันวาคม  2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

                   ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา