แผนการจัดการเรียนรู้

                       ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

      แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

                เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                           วันจันทร์  หน้ากากน้องหมู

                           วันอังคาร  น้องหมูซักผ้า

                           วันพุธ  เตะบอลเข้าประตู

                           วันพฤหัสบดี  เกี๊ยวทอดไส้หมู

                           วันศุกร์  เท้ามีไว้เดิน

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20 น. – 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว