แผนการจัดการเรียนรู้

                         ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

              เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

                            วันจันทร์             ปั้นดินน้ำมันน้องหมู

                            วันอังคาร            น้องหมูล้ำงจำน

                            วันพุธ                  เดินตำมน้องหมู

                            วันพฤหัสบดี        กะเพรำหมูสับ

                            วันศุกร์                 จมูกมีไว้ดมกลิ่น

    ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 26 – 30 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 10.20 น. – 11.10 น.

    ครูประจาชั้น : นำงสำวภำสินี บุญศรี

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นำงสำวสุดำรัตน์ ฝำงแก้ว