แผนการจัดการเรียนรู้

                           ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

                   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                                 วันจันทร์          ตัดปะน้องหมู

                                 วันอังคาร         น้องหมูเช็ดกระจก

                                 วันพุธ               น้องหมูเก็บดาว

                                 วันพฤหัสบดี     แกงจืดเต้าหู้หมูสับ

                                 วันศุกร์              หูมีไว้ฟัง

         ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

         ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว