แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่  3

                              วันจันทร์          @      น้องหมูเป่าสี               

                             วันอังคาร          @      น้องหมูกรอกน้ำ

                             วันพุธ                @      น้องหมูข้ามสิ่งกีดขวาง

                             วันพฤหัสบดี     @      ผัดเต้าหู้หมูสับ

                             วันศุกร์              @      ตามีไว้ดู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12 - 16  พฤศจิกายน  2561   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว