แผนการจัดการเรียนรู้

                           ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                  วันจันทร์           วาดน้องหมูตามเส้นประ

                  วันอังคาร          น้องหมูถูบ้าน

                  วันพุธ               น้องหมูโยนบอล

                  วันพฤหัสบดี     ไข่เจียวหมูสับ

                  วันศุกร์              ใบหน้าของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว