แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

                          วันจันทร์            @     ระบายสีเก้าอี้

                          วันอังคาร             จึ้งหรีดทอด

                          วันพุธ                @    วิ่งเปี้ยว(โยคะท่ายืน)

                          วันพฤหัสบดี     @    ทิ้งขยะถูกที่

                          วันศุกร์               @   เช็ดเก้าอี้

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 มีนาคม 2562 – 15 มีนาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก