แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                          วันจันทร์            @     ปะติดเก้าอี้

                          วันอังคาร             สุกี้แห้ง

                          วันพุธ                @    วิ่งสลัดมือ(ยืดเส้นยืดสาย)

                          วันพฤหัสบดี     @    การป้องกันยุงลาย

                          วันศุกร์               @   เก็บขยะ

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4 มีนาคม 2562 – 8 มีนาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก