แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                          วันจันทร์            @     ระบายสีดอกไม้

                          วันอังคาร             สุกี้น้ำ

                          วันพุธ                @    ลอดอุโมงค์(ยืดเส้นยืดสาย)

                          วันพฤหัสบดี     @    การดื่มน้ำ

                          วันศุกร์               @   เช็ดของเล่น

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก