แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                          วันจันทร์            @     ปะติดดอกไม้

                          วันอังคาร              ต้มฉับฉ่าย

                          วันพุธ                 @    แอโรบิค (รีรีข้าวสาร)

                          วันพฤหัสบดี      @    การดูแลคอ

                          วันศุกร์               @   ล้างห้องน้ำ

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 – 22 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก