แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลรักษาความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   พิมพ์ภาพด้วยมือ

                           วันอังคาร         @    การดูแลรักษาความสะอาดแปลงผัก

                           วันพุธ               @    โยนบอลเข้าตะกร้า

                           วันพฤหัสบดี     @    ล้างมือ ล้างแขน

                           วันศุกร์               @    ทับทิมกรอบ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา