แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                          วันจันทร์          @     ระบายสีดิน

                          วันอังคาร             ผลไม้ปั่น

                          วันพุธ                @    เตะบอล (โยคะท่ายืน)

                          วันพฤหัสบดี      @    การดูแลตา

                          วันศุกร์               @    ทิ้งขยะ

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก