แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                          วันจันทร์          @     ปะติดดิน

                          วันอังคาร            สังขยาฟักทอง

                          วันพุธ              @    มอญซ่อนผ้า(โยคะท่านอน)

                          วันพฤหัสบดี     @    การป้องกันไข้หวัด

                          วันศุกร์             @    เช็ดกระดาน

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 8 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก