แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                          วันจันทร์          @     ปะติดอ่างน้ำ

                          วันอังคาร            ขนมชั้น

                          วันพุธ              @    เก้าอี้ดนตรี (โยคะท่ายืน)

                          วันพฤหัสบดี     @   การสวมรองเท้า

                          วันศุกร์             @   กรอกน้ำ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 21 – 25  มกราคม  2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก