แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

                                  วันจันทร์           @    ระบายสีรังไข่

                                  วันอังคาร          @    ผัดผักรวม

                                  วันพุธ               @    โยคะ

                                  วันพฤหัสบดี      @    การดูและผิว

                                  วันศุกร์              @   กวาดพื้น

    

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 14 – 18  มกราคม  2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก