แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                                  วันจันทร์           @    ระบายสีน้ำ

                                  วันอังคาร          @    ผัดเปรี้ยวหวาน

                                  วันพุธ               @    ตามหาผลไม้

                                  วันพฤหัสบดี      @    อาหารเพื่อสุขภาพ

                                   วันศุกร์             @    เก็บของเล่น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม  2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก