แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                                  วันจันทร์           @    ปะติดน้ำ

                                  วันอังคาร          @    สลัดผัก

                                  วันพุธ               @    ย้ายแก้วน้ำ

                                  วันพฤหัสบดี      @    การใส่เสื้อผ้า

                                   วันศุกร์             @   เช็ดชั้นของเล่น

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 28  ธันวาคม  2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก