แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                          วันจันทร์          @     ระบายสีต้นข้าว

                          วันอังคาร            ต้มจืดฟัก

                          วันพุธ              @    เก็บผลไม้ใส่ตะกร้า (โยคะท่ายืน)                         

                         วันพฤหัสบดี      @    การดูแลหู

                          วันศุกร์             @   ล้างผัก

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  17 – 21  ธันวาคม  2561  เวลา  10:20 น. – 11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก