แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                          วันจันทร์          @     ปะติดข้าว

                          วันอังคาร            น้ำแตงโมปั่น

                          วันพุธ              @    รับ-ส่งบอล (เต้นเข้าจังหวะ)

                          วันพฤหัสบดี    @    การแปรงฟัน

                          วันศุกร์            @   ล้างจาน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  10 – 14  ธันวาคม  2561  เวลา  10:20 น. – 11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก