แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชีวิตและครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์          @   กรอบรูปครอบครัว

                          วันอังคาร        @   พับเสื้อเข้าตู้

                          วันพุธ               @    ครอบครัวหรรษา

                          วันพฤหัสบดี     @   การแปรงฟัน

                          วันศุกร์              @   สุกี้ครอบครัว

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12 ธันวาคม - 16 ธันวาคม  2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา