แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                          วันจันทร์          @     ระบายสีต้นไม้

                          วันอังคาร            ผักทอด

                          วันพุธ               @    เต้นเข้าจังหวะ(ยืดเส้นยืดสาย)

                          วันพฤหัสบดี    @    เล็บสะอาด

                          วันศุกร์              @   ล้างแก้ว

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม  2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก