แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                                  วันจันทร์           @   ระบายสีหญ้า    

                                  วันอังคาร          @   บวชฟักทอง  

                                  วันพุธ                @    เดินเก็บบอล

                                  วันพฤหัสบดี     @   การล้างหน้า

                                  วันศุกร์               @   ถูพื้น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 – 23  พฤศจิกายน  2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก