แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

                                  วันจันทร์           @    ปะติดหญ้า

                                  วันอังคาร          @    ต้มจืดหมูสับ

                                  วันพุธ                @    เดินหลีกสิ่งกีดขวาง

                                  วันพฤหัสบดี     @    การแปรงฟัน

                                  วันศุกร์               @    ถูพื้น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12 – 16  พฤศจิกายน  2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก