แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชีวิตและครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์             @   โมบายครอบครัว

                          วันอังคาร            @    ตากผ้าให้แม่

                           วันพุธ                 @    ครอบครัวหรรษา

                            วันพฤหัสบดี     @   การแปรงฟัน

                            วันศุกร์              @   กรุบกรอบดอกไม้บาน (เกี้ยวทอด)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5-9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

                   ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา