แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :         วันจันทร์            @   นาฬิกาน้ำ

                                    วันอังคาร           @   แยกขยะ

                                    วันพุธ                @   วิ่งไล่จับปู

                                    วันพฤหัสบดี      @   แปรงฟัน

                                    วันศุกร์              @   เฉาก๋วยนมสด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 17 21 กันยายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์