แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์            @   โมบายปู

                                    วันอังคาร           @   ล้างจาน

                                    วันพุธ                @   กระโดดหนีปลา

                                    วันพฤหัสบดี      @   ใส่กางเกง

                                    วันศุกร์              @   ปลาเผาเกลือ

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 27 - 31  สิงหาคม 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์