แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :                      วันจันทร์               @   ตกแต่งตู้ปลา

                                                วันอังคาร              @   ล้างจาน

                                                วันพุธ                    @   โยนบอลลงแม่น้ำ

                                                วันพฤหัสบดี        @   ใส่กางเกง

                                                วันศุกร์                   @   ขนมกล้วย

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 20 -24  สิงหาคม 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์