แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :         วันจันทร์              @   ประดิษฐ์ปลา

                                    วันอังคาร           @   ล้างจาน

                                    วันพุธ                 @   กระโดดจับปลา

                                    วันพฤหัสบดี       @   ใส่เสื้อ

                                    วันศุกร์                @   ยำปูอัด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 13 -17  สิงหาคม 256เวลา  10.15 -11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์