แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์            @   เต่าลอยน้ำ

                                    วันอังคาร           @   กรอกน้ำ

                                    วันพุธ               @   โยนบอลลงแม่น้ำ

                                    วันพฤหัสบดี      @   ติดกระดุมเสื้อ

                                    วันศุกร์              @   ลูกชิ้นทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  6 – 10 สิงหาคม 256เวลา  10.15 -11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์