แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์             @   ประดิษฐ์เรือใบ

                                    วันอังคาร           @   ทำความสะอาดตู้ work

                                    วันพุธ                 @   ตักไข่ในมหาสมุทร

                                    วันพฤหัสบดี       @   ติดกระดุมเสื้อ

                                    วันศุกร์                @   ข้าวผัดปู

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 256เวลา  10.15 - 11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์