แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :         วันจันทร์            @   โมบายปลาหมึก

                                    วันอังคาร           @   กรอกน้ำ

                                    วันพุธ                 @   น้ำขึ้นให้รีบตัก

                                    วันพฤหัสบดี        @   ติดกระดุมเสื้อ

                                    วันศุกร์                @   ลูกชิ้นนึ่ง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  23 - 27 กรกฎาคม 256เวลา  10.15 - 11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์