แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชีวิตและครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   pop up ครอบครัว

                        วันอังคาร           @   ซักเสื้อให้พ่อ

                        วันพุธ                 @    ครอบครัวหรรษา

                        วันพฤหัสบดี      @   การแปรงฟัน

                        วันศุกร์               @   กล้วยบวชชี

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา