แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์            @   สร้างภาพด้วยเกล็ดปลา

                                    วันอังคาร           @   พับผ้า

                                    วันพุธ                 @   เติมเต็มน้ำใจ

                                    วันพฤหัสบดี       @   ใส่ถุงเท้า

                                    วันศุกร์                @   น้ำแข็งใส

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  16 - 20  กรกฎาคม 256เวลา  10.15 - 11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์