แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์             @   โมบายจากธรรมชาติ

                                    วันอังคาร           @   พับผ้า

                                    วันพุธ                 @   หาน้ำดื่ม

                                    วันพฤหัสบดี       @   ใส่ถุงเท้า

                                    วันศุกร์                @   ยำมาม่า

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  9 - 13  กรกฎาคม 256เวลา  10.15 - 11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์