แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :         วันจันทร์            @   พิมพ์ภาพเกล็ดปลาจากก้านกล้วย

                                    วันอังคาร         @   พับผ้า

                                    วันพุธ               @   เติมเต็มน้ำใจ

                                    วันพฤหัสบดี     @   ใส่ถุงเท้า

                                    วันศุกร์              @   ห่อหมกปลา

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  2 - 6  กรกฎาคม 256เวลา  10.1-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์