แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :         วันจันทร์            @   พิมพ์ภาพจากดินน้ำมัน

                                    วันอังคาร          @   ถูพื้น

                                    วันพุธ               @   ขนลูกโป่งน้ำ

                                    วันพฤหัสบดี      @   ทำความสะอาดห้องน้ำ

                                    วันศุกร์              @   ต้มมาม่า

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  18-22 มิถุนายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์