แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :         วันจันทร์              @   พิมพ์ภาพต้นไม้ด้วยมือ

                                    วันอังคาร           @   กวาดพื้น

                                    วันพุธ                 @   โยนโบว์ลิ่ง

                                    วันพฤหัสบดี        @   ล้างมือ 7 ขั้นตอน

                                    วันศุกร์                 @   ยำปลากระป๋อง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  11-15 มิถุนายน 256เวลา  10.15 -11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์