แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์            @   พิมพ์ภาพจากพืช

                                    วันอังคาร           @   กวาดพื้น

                                    วันพุธ                @   ขนลูกโป่งน้ำ

                                    วันพฤหัสบดี      @   ล้างมือ 7 ขั้นตอน

                                    วันศุกร์               @   ทอดปลาทู

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  4-8 มิถุนายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์