แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สอน  :         วันจันทร์             @   พับสี

                                    วันอังคาร           @   กวาดพื้น

                                    วันพุธ                 @   โยนโบว์ลิ่ง

                                    วันพฤหัสบดี        @   ขัดเท้าด้วยใยบวบ

                                    วันศุกร์                 @   ทอดไก่

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์