แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   โมบายตัวฉัน

                         วันอังคาร          @    ผักบุ้งสูงเฉียดฟ้า 

                         วันพุธ                 @    ชัยโยเจอคู่แล้ว (จับคู่บัตรภาพ)

                        วันพฤหัสบดี      @    เติมเต็มส่วนที่หายไป

                        วันศุกร์               @    หอมใส่ไข่ตุ๋น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา