แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

             วันจันทร์                   @  หนอนน้อยๆ

             วันอังคาร                  @  พรวนดิน

             วันพุธ                       @   หมูย่างแสนอร่อย

             วันพฤหัสบดี             @  ล้างหน้า

             วันศุกร์                      @ ตามหาฟองสบู่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 17 21 กันยายน 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว