แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

             วันจันทร์                   @  ต. เต่า หลังตุง

             วันอังคาร                  @  อ่านแล้วต้องเก็บ

             วันพุธ                       @   กล้วยไทย (กล้วยทอด)

             วันพฤหัสบดี             @  ใส่ถุงเท้า

             วันศุกร์                      @  ย้ายไข่มหาสนุก

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 - 7  กันยายน 2561  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว