แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การเคลื่อนไหวร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

             วันจันทร์                   @  โบว์ลิ่งที่รัก

             วันอังคาร                  @  ร้อยลูกปัด

             วันพุธ                       @   มันฝรั่งเกลียวทอด

             วันพฤหัสบดี             @  นวดเท้า

             วันศุกร์                      @  เด้งดึ๋ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 31 สิงหาคม 2561เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว