แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

             วันจันทร์                   @  ขูดสี

             วันอังคาร                  @  ปัดฝุ่น

             วันพุธ                       @   นมชมพูเหนียว

                                วันพฤหัสบดี             @ การใช้ช้อนทานอาหาร

             วันศุกร์                      @ เต้นประกอบเพลง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24 28 กันยายน 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว